Zásady ochrany osobních údajů

1. ochrana údajů v kostce

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme jednak tím, že nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky nebo po vašem souhlasu při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V těchto a dalších otázkách týkajících se ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především takzvané analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hosterem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Může se jednat o IP adresy, požadavky na kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostování se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR). b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hosting bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování na zakázku

Pro zajištění zpracování v souladu s ochranou osobních údajů jsme s naším hostingem uzavřeli smlouvu o zpracování na zakázku.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery.

Poznámka o odpovědném subjektu

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

S&K Solutions GmbH & Co. KG
Sailerwöhr 16
94036 Pasov

Telefon: 0851 2009 30 30
E-mail: info@e-shelf-labels.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Zákonem vyžadovaná osoba pověřená ochranou osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali osobu pověřenou ochranou osobních údajů.

Informace získáte na adrese:

E-mail: datenschutz@e-shelf-labels.de

Poznámka o přenosu dat do USA

Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu údajů. Americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé operace zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje nadále používány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo na odvolání k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká žádných jiných správních ani soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhalo/ probíhá protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Zápor proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto popírá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být při vstupu na naše stránky ve vašem koncovém zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých vámi požadovaných funkcí (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie k měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, je ukládání příslušných souborů cookie založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO); souhlas lze kdykoli odvolat.

Ve svém prohlížeči můžete nastavit, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat zvlášť a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

.

Souhlas se soubory cookie u společnosti Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen "Usercentrics").

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předávány následující osobní údaje:

 • Váš souhlas(y), resp. odvolání souhlasu (souhlasů)
 • Vaše IP adresa
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem koncovém zařízení
 • .
 • Čas vaší návštěvy webových stránek

Ve vašem prohlížeči navíc Usercentrics ukládá soubor cookie, aby bylo možné přiřadit souhlas, který jste udělili nebo odvolali. aby bylo možné přidělit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c DSGVO.

Smlouva o zpracování objednávek

Společnost Usercentrics uzavřela smlouvu o zpracování objednávek. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost Usercentrics zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.

Společnost Usercentrics uzavřela smlouvu o zpracování objednávek.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

 • typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referer URL
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • Uhrer
 • ./li>
 • Čas požadavku na server
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Údaje shromážděné v rámci bílé knihy budou použity pro předání požadovaných dokumentů. Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Google může tyto údaje spojit do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Používání tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a teprve poté bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými daty, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování smluv

Společnost Google uzavřela smlouvu o zpracování smluv a při používání služby Google Analytics plně uplatňuje přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele (např. ID uživatele) nebo ID reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, ID reklamy v systému Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Reklamy Google

Provozovatel webu používá reklamy Google. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité vyhledávací výrazy ve vyhledávači Google (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze na základě údajů o uživateli, které má společnost Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech), přehrávat cílené reklamy (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnotit například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání reklam Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých produktů služeb.

Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých produktů služeb.

Sledování konverzí Google

Tato webová stránka používá sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo kliknuto jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Neobdržíme žádné informace, na jejichž základě bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání sledování konverzí společnosti Google se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. newsletter

Údaje o newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují nebo pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených postupů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání newsletteru, budeme uchovávat my nebo poskytovatel služeb zasílání newsletteru, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Uložení na černé listině není časově omezeno. Můžete vznést námitku proti ukládání, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

.

Sendinblue

Tato webová stránka používá Sendinblue k zasílání newsletterů. Poskytovatelem je společnost Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Německo.

Sendinblue je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Sendinblue v Německu.

Pokud si nepřejete, aby společnost Sendinblue analyzovala vaše údaje, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz. Kromě toho se můžete z odběru odhlásit přímo na webových stránkách.

Analýza dat pomocí Sendinblue

Pomocí Sendinblue můžeme analyzovat naše kampaně zasílání newsletterů. Můžeme například zjistit, zda byla otevřena zpráva s newsletterem a na které odkazy bylo případně kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné zjistit, na které odkazy se klikalo obzvláště často.

Můžeme také zjistit, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité předem definované akce (míra konverze). Můžeme například zjistit, zda jste po kliknutí na newsletter nakoupili.

Sendinblue nám také umožňuje rozdělit ("shlukovat") příjemce newsletteru podle různých kategorií. Příjemci newsletteru mohou být například rozděleni podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám.

Podrobné informace o funkcích aplikace Sendinblue naleznete na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Právní základ

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Doba uložení

Údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Uložení na černé listině není časově omezeno. Můžete vznést námitku proti ukládání, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sendinblue na adrese: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Sjednání smlouvy o zpracování objednávky

Společnost Sendinblue s námi uzavřela smlouvu, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube se zvýšenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu zvýšené ochrany osobních údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Zpřístupnění údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučeno rozšířeným režimem ochrany údajů. YouTube tak naváže spojení se sítí Google DoubleClick - bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Dále může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci pokusů o podvody.

Pokud je to nutné, mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další procesy zpracování údajů, na které nemáme vliv.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.