1. Obecně - oblast působnosti
1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny současné i budoucí obchodní vztahy mezi společností e-shelf-labels - S&K Solutions GmbH (e-shelf-labels) a smluvním partnerem týkající se dodávek produktů (zboží) a poskytování pracovních výkonů (služeb).
1.2. Smluvním partnerem se ve smyslu těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání této smlouvy jedná v rámci výkonu podnikatelské nebo nezávislé odborné činnosti.
1.3. Odlišné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera se nestávají součástí smlouvy, i když jsou známy, pokud není jejich platnost výslovně písemně dohodnuta.

2. Uzavření smlouvy a písemná forma
2.1.Předmětem smlouvy je výhradně prodávané zboží s vlastnostmi a charakteristikami, jakož i zamýšleným použitím podle zvláštní písemné dohody nebo popisu přiloženého ke zboží. Jiné nebo další vlastnosti a/nebo účel přesahující tento rámec se považují za dohodnuté pouze tehdy, pokud je společnost e-shelf-labels výslovně písemně potvrdí.
2.2.Nabídky společnosti e-shelf-labels se mohou měnit. Technické změny, jakož i změny tvaru, barvy a/nebo hmotnosti zůstávají vyhrazeny v rámci toho, co je přiměřené. Výkresy, vyobrazení, rozměry, hmotnosti a další údaje o provedení jsou závazné pouze tehdy, je-li to výslovně písemně dohodnuto.
2.3.Objednávkou smluvní partner závazně prohlašuje, že si přeje objednané zboží zakoupit nebo objednanou službu objednat. Společnost e-shelf-labels je oprávněna přijmout smluvní nabídku obsaženou v objednávce do čtyř týdnů od jejího obdržení společností e-shelf-labels.
2.4.Potvrzení a prohlášení o přijetí ze strany společnosti e-shelf-labels se provádí písemně nebo telexem (faxem, e-mailem) Totéž platí pro dodatky, vedlejší dohody nebo změny. Poskytovaná služba bude podrobně popsána v potvrzujícím dopise. Prohlášení o převzetí ze strany e-shopu může být učiněno také dodáním zboží nebo provedením služby smluvnímu partnerovi.
2.5. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným a včasným dodáním ze strany dodavatelů e-shopu. To platí pouze v případě, že společnost e-shelf-labels není za nedodání zboží odpovědná, zejména v případě uzavření shodné krycí transakce s dodavatelem e-shelf-labels. O nedostupnosti zboží nebo služby bude smluvní strana neprodleně informována. Odměna bude vrácena bezodkladně.

3. Ceny, další náklady
3.1.Ceny jsou uvedeny v EURO a jsou chápány v rámci Spolkové republiky Německo včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
3.2.e-nákupní cena je vázána na nabídnutou kupní cenu po dobu 30 dnů, není-li stanoveno jinak. V tomto ohledu je rozhodující potvrzení nebo datum potvrzení.
3.3.Ceny jsou uvedeny bez DPH a pokud není výslovně stanoveno jinak, nezahrnují náklady na balení, dopravu, poštovné, pojištění a instalaci.

4. Platební podmínky
4.1. V případě informací, které nejsou smysluplné, nejsou dostatečné nebo jsou negativní (hodnocení podle e-shopu-značky): Platba předem. V ostatních případech a pokud není dohodnuto jinak, 10 dní netto bez srážek od data vystavení faktury. V případě objednávek ze zahraničí a/nebo dodání do zahraničí: platba předem.
4.2. e-shelf-labels může zrušit dohodnuté platební podmínky s odkladem, pokud se dozví o okolnostech, které mohou ohrozit vymahatelnost pohledávek. Ve všech ostatních ohledech platí zákonná ustanovení. e-shelf-labels si vyhrazuje právo odmítnout některé typy plateb.
4.3. e-shelf-labels si vyhrazuje právo fakturovat sjednanou službu poštou nebo elektronicky e-mailem.
4.4. Smluvní partner má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právoplatně zjištěny nebo námi uznány. Smluvní partner může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

5. Storno a následné náklady

.

5.1. S odstoupením od smlouvy ze strany smluvního partnera jsou nutně spojeny následné náklady. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně (např. dopisem, faxem, e-mailem). V případě zrušení objednávky budou kupujícímu fakturovány náklady vzniklé do okamžiku zrušení objednávky.
5.2. V případě zrušení zakázkové výroby (např. individuálního držáku na etikety, obalu nebo štítku) se jedná o náklady na přípravu výroby, plánování výroby a uvolnění výroby. Po písemném schválení výroby nebo tisku smluvním partnerem musí být uvedená částka na faktuře v případě plánovaného storna uhrazena v plné výši, protože pak již nelze výrobu zastavit.
5.2. V případě zrušení nákupu zboží nese poměrnou část ušlého zisku a náklady na storno dodavateli/výrobci; pokud je zboží natolik zvláštní, že storno u výrobce není možné, nese kupující 100 % fakturované částky. Smluvní strana obdrží od společnosti e-shelf-labels fakturu za náklady spojené se zrušením smlouvy, kterou je povinna uhradit do 10 dnů od jejího obdržení.

6. Dodávky a plnění
6.1. Smlouva o termínech dodávek a dodacích lhůtách nebo termínech plnění a lhůtách plnění se uzavírá pouze s výslovným písemným nebo telexovým potvrzením termínu e-shopem. Taková dohoda nepředstavuje stanovení transakce pro dodání k pevnému datu.
6.2. Pokud si smluvní strana zvolí právo na odstoupení od smlouvy z důvodu zpoždění e-shopu, nemá nárok na žádnou dodatečnou náhradu. Ve všech ostatních ohledech platí zákonná ustanovení.
6.3. e-shelf-labels je oprávněn provádět dílčí dodávky, pokud je to pro smluvního partnera přiměřené

7. Převod rizika

7.1. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží přechází na smluvního partnera okamžikem předání, v případě prodeje dodáním do jiného místa, než je místo plnění, okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k provedení přepravy. Předání se považuje za rovnocenné, pokud je smluvní partner v prodlení s převzetím.
7.2. Náklady a riziko spojené s díly zaslanými ke zpracování nebo jako vzorky nese smluvní strana. Pojištění těchto položek je záležitostí smluvního partnera a musí si je zajistit na vlastní náklady.

8. Zachování názvu

8.1. e-shelf-labels si ponechává vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu se smluvním partnerem.
8.2. Smluvní partner je povinen zacházet se zbožím s náležitou péčí. V případě potřeby údržby a kontrolních prací je smluvní strana povinna je provádět pravidelně na vlastní náklady.
8.3. Smluvní strana je povinna neprodleně informovat společnost e-shelf-labels o jakémkoli přístupu třetích osob ke zboží, například v případě zabavení, jakož i o jakémkoli poškození nebo zničení zboží. Smluvní strana je povinna neprodleně oznámit společnosti e-shelf-labels jakoukoli změnu držby zboží a změnu svého bydliště.
8.4. e-shelf-labels je oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží v případě jednání smluvní strany, které je v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou nebo v případě porušení povinnosti podle bodů 2 a 3 tohoto ustanovení.
8.5. Smluvní partner je oprávněn zboží dále prodat v rámci běžného obchodního styku, pokud není v prodlení s platbou. Zástavy a zajišťovací převody vlastnictví nejsou povoleny. Smluvní partner již nyní postupuje společnosti e-shelf-labels veškeré pohledávky na částku faktury, které mu vzniknou vůči třetí straně z titulu dalšího prodeje. e-shelf-labels toto postoupení přijímá. Po postoupení je smluvní partner oprávněn pohledávku vymáhat. e-shelf-labels si vyhrazuje právo vymáhat pohledávku sám, jakmile smluvní partner neplní řádně své platební povinnosti a je v prodlení s platbou.
8.6. Zpracování a nakládání se zbožím smluvním partnerem se provádí vždy jménem a na účet e-shelf-labels jako dodavatele nebo výrobce. Pokud se zpracování provádí s položkami, které nejsou ve vlastnictví e-shelf-labels, nabývá e-shelf-labels spoluvlastnictví k nové položce v poměru hodnoty zboží dodaného e-shelf-labels k ostatním zpracovávaným položkám. Totéž platí v případě míchání. Smluvní strana uchovává (spolu)vlastnictví elektronických regálových štítků bezplatně

9. Záruka na zboží

9.1. Záruční doba na nové zboží vůči smluvnímu partnerovi je jeden rok od dodání zboží. To neplatí, pokud smluvní partner neoznámil e-shelf-labels vadu včas. (bod 9.3) Záruka na použité zboží je vyloučena. Pro záruky a podporu dobrovolně poskytované značkami e-shelf platí příslušné katalogy služeb, které jsou k dispozici na internetu na adrese www.e-shelf-labels.com, v brožurách a nabídkách značek e-shelf, pokud byly sjednány. Nárok na záruku, záruku a podporu zaniká, pokud se nepoužívá výhradně originální spotřební materiál z e-shelf-labels. Záruka a záruka zaniká i v případě poškození způsobeného po přechodu rizika.
9.2. V případě vad zboží poskytne e-shelf-labels nejprve záruku podle svého uvážení formou opravy nebo náhradní dodávky.
9.3. Pokud se dodatečné plnění nepodaří, může smluvní partner v zásadě požadovat snížení odměny (snížení) nebo zrušení smlouvy (odstoupení) podle svého uvážení. Zejména se má za to, že následné plnění nebylo splněno, pokud smluvní partner nestanovil e-shelf-labels přiměřenou lhůtu pro následné plnění. V případě pouze nepodstatného porušení smlouvy, zejména v případě pouze drobných závad, není smluvní partner oprávněn od smlouvy odstoupit. e-shelf-labels si vyhrazuje právo na kontrolu nahlášených závad odborně způsobilými pracovníky přímo na místě u zákazníka.
9.4. Smluvní strana je povinna písemně oznámit společnosti e-shelf-labels zjevné vady (včetně reklamací nesprávných nebo neúplných dodávek) ve lhůtě dvou týdnů od převzetí zboží; kromě toho je smluvní strana povinna písemně oznámit společnosti e-shelf-labels nezjevné vady do dvou týdnů od jejich zjištění. V opačném případě je uplatnění nároku na záruku v obou případech vyloučeno. Včasné odeslání oznámení o závadě je dostatečné pro dodržení lhůty. Smluvní partner nese plné důkazní břemeno ohledně všech předpokladů nároku, zejména ohledně samotné vady, doby zjištění vady a včasnosti oznámení vady. V rámci oznámení vady musí být vada a její projev popsány tak podrobně, aby bylo možné provést zkoumání vady a případné vyloučení provozní chyby.
9.5. Pokud se smluvní partner rozhodne odstoupit od smlouvy z důvodu právní a věcné vady poté, co následné plnění selhalo, nevzniká mu dodatečně nárok na náhradu škody způsobené vadou. Pokud se smluvní partner rozhodne pro náhradu škody po neúspěšném dodatečném plnění z důvodu vady, za kterou odpovídá společnost e-shelf-labels, a zboží zůstane u smluvního partnera, je náhrada škody omezena na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadného zboží, pokud nelze společnost e-shelf-labels obvinit z podvodného úmyslu.
9.6. Zásadně platí, že za dohodnutou kvalitu zboží se považuje pouze popis výrobku společnosti e-shelf-labels. Veřejná prohlášení, doporučení nebo reklama výrobce nebo třetích stran nepředstavují smluvní popis kvality zboží. V případě drobných odchylek zboží nemá smluvní partner zejména ani nárok na slevu.
9.7. V případě zakázkové výroby (např. držáků etiket nebo panelů) se za podstatné porušení povinnosti ve smyslu § 323 odst. 5 věty BGB nepovažují krátké dodávky do 10 % objednaného množství. Kromě toho e-shelf-labels ručí za světlostálost, proměnlivost a odchylky barev u potištěných výrobků, jakož i za kvalitu laminace podle současného stavu techniky. Drobné odchylky v barvě tisku oproti barevnému vzorku nebo předloze pro tisk neopravňují zákazníka k reklamaci dodávky. Totéž platí pro porovnání tiskových předloh a tiskových nákladů a porovnání dvou výrob.
9.8. Dodávky (včetně datových nosičů) smluvního partnera nebo jím najaté třetí strany nepodléhají žádné povinnosti kontroly ze strany e-shopu.
9.9. V případě dodatečného plnění je smluvní partner povinen vrátit zboží společnosti e-shelf-labels v původním obalu; náklady na dopravu nese smluvní partner. Riziko znehodnocení a ztráty zboží během zpětné přepravy v důsledku nevhodného balení nese v plném rozsahu smluvní partner. Zpáteční dopravu k zadavateli hradí dodavatel v záruční době na své náklady, po uplynutí záruční doby na náklady zadavatele.
9.10. Zadavatel je povinen zkontrolovat korektury, zda neobsahují chyby v sazbě a jiné chyby, a vrátit je nebo zaslat zpět prohlášené za připravené k tisku. e-shop nenese odpovědnost za chyby, které zadavatel přehlédl. Chyby v sazbě budou opraveny zdarma. Změny vyžadované odchylně od tiskové předlohy, zejména opravy provedené zákazníkem a autorem, budou účtovány podle pracovního času na nich stráveného.
9.11. Pokud smluvní partner obdrží vadný montážní návod, je společnost e-shelf-labels povinna dodat montážní návod bez vad, a to pouze v případě, že vada montážního návodu brání řádné montáži.
9.12. Pokud smluvní partner obdrží vadný montážní návod, je společnost e-shelf-labels povinna dodat montážní návod bez vad. Pokud smluvní strana uplatnila u společnosti e-shelf-labels nárok na záruku a ukáže se, že buď žádná vada neexistuje, nebo tvrzená vada nezakládá povinnost společnosti e-shelf-labels poskytnout záruku, smluvní strana nahradí společnosti e-shelf-labels vzniklou škodu, pokud za uplatnění nároku vůči společnosti e-shelf-labels odpovídá z důvodu hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.
9.13. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny chybnou instalací, nedodržením návodu k použití, neodborným zásahem nebo úpravou výrobku smluvním partnerem nebo třetí stranou, která není autorizována společností e-shelf-labels. Záruka dále neplatí, pokud jsou původní technická označení, plomby, sériová čísla nebo podobná označení změněna nebo odstraněna. Ze záruky jsou vyloučeny závady způsobené provozním opotřebením a běžným opotřebením, chybami při obsluze a nesprávným používáním, vnějšími vlivy (provoz s nesprávným typem proudu nebo napětí, připojení k nevhodným zdrojům napájení, požár, úder blesku, výbuch nebo přepětí v síti, vlhkost jakéhokoli druhu), jakož i nesprávný nebo chybný software a/nebo data zpracování.
9.14. Převod záručních nároků smluvním partnerem je vyloučen.
9.15. Nároky smluvního partnera na náhradu škody způsobené vadou se promlčují po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, pokud nelze e-shelf-labels vytknout zlý úmysl.
9.16. Záruky v právním smyslu se neposkytují. Záruky výrobce tím nejsou dotčeny.

10. Záruka na plnění

10.1. Na vady provedení poskytne e-shelf-labels nejprve záruku podle svého uvážení opravou nebo novou výrobou.
10.2. Pokud e-shop-labels vážně a definitivně odmítne plnění, odmítne odstranit vadu a následné plnění z důvodu neúměrných nákladů, následné plnění se nezdaří nebo je pro smluvního partnera nepřiměřené, může smluvní partner dle svého uvážení požadovat místo plnění pouze snížení odměny (abatement) nebo zrušení smlouvy (odstoupení) a náhradu škody v rámci omezení odpovědnosti (bod 12). Následné plnění se zpravidla považuje za neúspěšné až po druhém neúspěšném pokusu o následné plnění. V případě nepodstatného porušení smlouvy, zejména pouze drobných vad, není smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
10.3. Pokud společnost e-shelf-labels neodpovídá za porušení povinnosti vyplývající z vady, není smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
10.4. Práva smluvního partnera z vad se promlčují za jeden rok po převzetí plnění. To neplatí, pokud lze e-shelf-labels obvinit z hrubé nedbalosti, jakož i v případě zranění a poškození zdraví, které lze přičíst e-shelf-labels, nebo v případě ztráty života smluvního partnera. Tím není dotčena ani případná odpovědnost e-shopu za vady podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků.
10.5. V případě podvodného zatajení vad nebo převzetí záruky za jakost zůstávají další nároky nedotčeny.
10.6. Smluvní partner nezískává od e-shopu žádné záruky v právním smyslu.

11. Vlastnictví a autorská práva

11.1. Provozní předměty použité společností e-shelf-labels při výrobě zboží, zejména filmy, klišé, litografie, tiskové desky a stojanové soupravy, zůstávají majetkem společnosti e-shelf-labels, i když jsou fakturovány samostatně, a nedodávají se.
11.2. Smluvní partner nese výhradní odpovědnost, pokud budou provedením jeho zakázky porušena práva, zejména autorská a průmyslová práva třetích osob. Smluvní strana odškodní e-shelf-labels za takové nároky třetích stran z důvodu porušení práv v tomto ohledu.

12. Omezení odpovědnosti

12.1 V případě lehce nedbalostního porušení nepodstatných smluvních povinností nenese e-shelf-labels odpovědnost. V případě lehce nedbalostního porušení povinností je odpovědnost společnosti e-shelf-labels omezena na předvídatelnou, smluvně typickou, přímou a přiměřenou průměrnou škodu podle druhu a hodnoty zboží nebo služby; totéž platí v případě lehce nedbalostního porušení povinností ze strany zákonných zástupců nebo zástupců společnosti e-shelf-labels.
12.2. Výše uvedená omezení odpovědnosti se nedotýkají nároků vyplývajících z odpovědnosti za výrobek. Tato omezení se dále nevztahují na případy újmy na zdraví nebo újmy na zdraví, které lze přičíst e-shelf-labels, nebo na případy ztráty života smluvního partnera.

13. Omezení odpovědnosti za poskytnuté zboží

.

13.1. Materiál poskytnutý smluvním partnerem, ať už jakéhokoli druhu, se do e-shopu dodává bezplatně. Pokud není dohodnuto jinak, smluvní partner se zavazuje dodat o 5 % více, než je množství ke zpracování, aby pokryl běžný odpad.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. V zásadě platí právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. e-shelf-labels si vyhrazuje právo zvolit rozhodné právo v místě sídla smluvního partnera.
14.2. Výlučným soudem pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je Pasov a místem plnění je Pasov. Společnost e-shelf-labels si vyhrazuje právo zvolit jako soudní místo sídlo smluvního partnera.
14.3. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatné ustanovení se nahradí platným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení, aniž je dotčeno ustanovení § 306 odst. 2 občanského zákoníku.